Főoldal Építtetőknek
Átminősítés lakóépületté PDF Nyomtatás E-mail

Más funkciójú épület, például hétvégi ház, lakóépületté történő átminősítéséhez az alábbi feltételek szükségesek:

1. Az épület feleljen meg az OTÉK lakóépületekre vonatkozó előírásainak.

Néhány fontosabb előírás:

 • A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakó-, egészségügyi, közlekedő és tároló helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést, mosogatást és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását.

 • A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

 • A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie, 2,50m átlagos belmagassággal. Ebbe az alapterületbe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

 • 2,20 m átlagos belmagasság a lakás, üdülőegység második és további (nem nappali tartózkodásra szolgáló) lakószobájában, a nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben.

 • Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított. Huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség padlója akkor kerülhet az épülethez csatlakozó külső terep szintje alá, ha a helyiség rendeltetésének megfelelő alapvető követelmények biztosíthatók.

2. A helyi építési szabályzat megengedi az adott övezetben lakóépület elhelyezését, és az épület mindenben megfelel az övezetre vonatkozó előírásoknak.

3. Az épület földhivatali nyilvántartása (térképen is) megfelel a valóságnak.

4. Rendelkezésre áll az épület építészeti-műszaki tervdokumentációja, ennek hiányában felmérési tervdokumentáció készül.


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT ÉRDEKLŐDJÖN E-MAILBEN ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

VAGY TELEFONON (+36-30-213-4103)

 

 

 

Módosítás dátuma: 2023. január 17. kedd, 14:36
 
Építési műszaki ellenőrzés PDF Nyomtatás E-mail

Építési műszaki ellenőri tevékenység

Az Építési műszaki ellenőr az Építtetővel áll megbízásos jogviszonyban.

Kötelező Építési műszaki ellenőrt megbízni, ha:

- az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
- az építési beruházás a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik,
- az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,
- az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint,
vagy
- építtetői fedezetkezelő működik közre.

Az Építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás
végszámla kiegyenlítéséig tart.

Ez nem zárja ki azt, sőt ajánlott is lehet, hogy a Megbízó (Építtető) korábban is igénybe vegye az Építési műszaki ellenőr segítségét. Ezzel már akár tervhibák is kiderülhetnek még a tervezési díjak kifizetése előtt.

 

Feladatai:

 • az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását,
 • a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartásának ellenőrzése
 • az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétének ellenőrzése
 • az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenlétbe helyezésének ellenőrzése
 • az építési munkaterület átadásának ellenőrzése
 • az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése
 • az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése
 • az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése
 • a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban
 • a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére
 • az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése
 • a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba
 • az átadás-átvételi eljárásban való részvétel
 • egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése
 • a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése
 • a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése
 • az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban
 • műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése
 • műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására)
 • pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése
 • teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, rögzítése az építési naplóban
 • műszaki igazolás kiállítása
 • a kivitelezési szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása
 • annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése (FMV feladata is)
 • az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével (FMV feladata is)
 • összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét
 • gondoskodik arról, hogy az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak
 • hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt – az építési naplóban igazoltan – haladéktalanul értesíteni
 • Egyéb, szerződésben vállalt feladatok

 

A megbízási szerződés kötelező elemei:

 • az építtető neve, címe vagy székhelye, adószáma, elérhetősége, a képviseletében eljáró személy neve vagy megnevezése, címe vagy székhelye és elérhetősége
 • az építési műszaki ellenőr neve, nyilvántartási száma, névjegyzéki jele, elérhetősége, NÜJ száma
 • az építtetői fedezetkezelő (ha van) megnevezése, cégjegyzékszáma, adószáma, címe, telefonszáma, elektronikus elérhetősége
 • az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározása, helye, a kivitelezés várható kezdési és befejezési időpontja
 • az építési műszaki ellenőrnek a kivitelezési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatai
 • az építési műszaki ellenőr díja, fizetési módja, határideje
 • az építési műszaki ellenőrnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és felelősségén kívüli további feladatai és felelősségei, egyéb építtetői elvárások, felhatalmazások
 • az építési műszaki ellenőrzés gyakorisága
 • az építési naplóba való bejegyzés gyakorisága, a bejegyzésről az építtető tájékoztatásának módja

 

Tájékoztató díjak:

 • 12000 Ft / mérnökóra
 • 3000 Ft / m2


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT ÉRDEKLŐDJÖN E-MAILBEN ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

VAGY TELEFONON (+36-30-213-4103)

 

Módosítás dátuma: 2023. január 17. kedd, 14:35
 
Új lakóház építése egyszerű bejelentéssel PDF Nyomtatás E-mail

Kedves Leendő Háztulajdonos!

Az alábbiakban megpróbálom a lehető legrövidebben összefoglalni, mi a teendője, ha fel szeretné építeni / építtetni - vagy bővíteni szeretné - saját lakóházát.

(A Magyar Építész Kamara 48 oldalas útmutatója itt olvasható.)

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek:

 • Új, egylakásos lakóépület építése (alapterülettől függetlenül), ha az Építtetője természetes személy (nem vállalkozó)
 • Nem műemlék lakóépület bővítése (végleges alapterülettől függetlenül), ha az Építtetője természetes személy (nem vállalkozó)
 • 300 m2-nél kisebb (végleges alapterületű) új lakóépület építése vagy bővítése (akár többlakásos is lehet), az Építtető lehet vállalkozó vagy természetes személy is.

DE!

 • Ha a tervezett új lakóépület összes hasznos alapterülete 300 m2-nél nagyobb, és az Építtetője vállalkozó, akkor építési engedélyezési eljárást kell kezdeményezni. (ld: másik cikkben)
 • Ha meglévő műemléki lakóépületet szeretne bővíteni, akkor is építési engedélyezési eljárást kell kezdeményezni. (ld: másik cikkben)
 • Ha nem lakóépületet, hanem pl. nyaralót szeretne építeni, akkor is építési engedélyezési eljárást kell kezdeményezni. (ld: másik cikkben)

 

Néhány fontos fogalommagyarázat az OTÉK-ból:

 • Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe.
 • Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m.
 • Összes hasznos alapterület: az összes építményszint hasznos alapterülete.
 • Bruttó alapterület: épületszerkezetek alapterületével növelt nettó alapterület.
 • Bővítés: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli.
 • Építmény térfogata: az építmény külső határoló szerkezeteinek (így különösen falak, pillérek, tetők) külső felületi síkjai által körbefogott térfogat.

Mi a teendője?

 1. A telek kiválasztása után keressen fel egy Építésztervezőt, akivel közösen megálmodják az épületet. Ő készíti el az épület terveit. (Tervezési szerződés!)
 2. Mivel az egyszerű bejelentés után rövidesen elkezdhető a kivitelezés, célszerű lépéseket tenni a kivitelező vállalkozó(k) "begyűjtésére".
  • Fontos: Ha több fővállalkozós lesz az építkezés (külön kőműves, ács, villanyszerelő, vízvezetékszerelő, burkoló, festő, stb.) - ez a gyakoribb - akkor meg kell bízni egy Építési műszaki ellenőrt, aki szakmai oldalról segíti Önt, és ellenőrzi a kivitelezők munkájának eredményét, az épületszerkezeteket és az épületet.
  • Ha egy fővállalkozót (generálkivitelező) bíz meg a teljes építkezéssel (kulcsrakészre) viszonylag egyszerűbb lesz a dolga.
 3. A tervezőnek kötelezően Tervezői művezetői feladatot is el kell látnia. Ezt célszerű a tervezési szerződésbe beleírni. Ez azt jelenti, hogy a tervezőnek végig kell kísérnie az építkezés folyamatát, amit hat alkalommal az építési naplóba tett eseti bejegyzésekkel dokumentál, alkalmanként 30'000 forintért. Igazolnia kell, hogy az épület úgy készül, ahogyan ő megtervezte. (Ez egyébként a Műszaki ellenőr és a Felelős műszaki vezető egyik feladata is.)
 4. Az építési napló készenlétbe helyezése következik. Ügyfélkapu és egy kis informatikai alapképzettség szükséges hozzá. Célszerű megbízni egy hozzáértő szakembert ezzel a feladattal (tervező, műszaki ellenőr, generálkivitelező vagy akár a mi építészirodánkat).
  • A saját adataink majd az építkezés adatainak bevitele után meg kell hívni a naplóba az Építésztervezőt.
  • Az Építésztervező feltölti a tervdokumentációt a megfelelő helyre.
  • Ezután benyújthatjuk a készenlétbe helyezési kérelmet (egy gombot kell megnyomni).
  • A rendszer egy díjbekérőt ad (néhány ezer forintról), amit csak utalással lehet kiegyenlíteni (internetbank).
  • Az utalás után kettőt kell aludni, és a rendszer értesíti Önt, hogy a naplót készenlétbe helyezte. Innentől számított 15 nap múlva kezdhető meg az építkezés (ha senki nem emel kifogást).
 5. A kivitelezés megkezdésekor meg kell nyitni a főnaplót.
 6. A főnaplóba meg kell hívni a kivitelezőt (napi jelentésért felelős) és annak felelős műszaki vezetőjét valamint a tervezői művezetőt, építési műszaki ellenőrt (több fővállalkozó esetén), stb.
 7. Át kell adni a munkaterületet a kivitelezőnek.
 8. A napi jelentésért a kivitelező felel!
 9. A tervezői művezetőnek eseti bejegyzéseket kell tennie a főnapló(k)ba. Összesen minimum hat darab eseti bejegyzést.
 10. A főnaplók és alnaplók vezetéséről másik cikkünkben olvashat!
 11. Amikor a kivitelező elkészült a szerződésben szereplő feladatával, a munkaterületet vissza kell adni az Építtetőnek, és a főnaplót le kell zárni.
 12. FONTOS: Egyszerű bejelentéssel megvalósult épületet hatósági bizonyítvány kiadása után (nem kell használatbavételi engedély) lehet használatba venni. A hatósági bizonyítványt az építési naplóba tölti fel a kiadó hatóság.
  • A hatósági bizonyítvány kiadását kérelmezni kell!
  • A kérelem mellékeltei: igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása (jelenleg nem kell fizetni), statisztikai adatlap (4. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez),
  • Az igazgatási szolgáltatási díj 0 (nulla) forint, ha az épület 3 év alatt elkészül, egyéb esetekben az alábbi táblázat szerint: 

   (kivonat az Építési törvény korábbi változatából)

   1.

   A bejelentéstől számított évek száma

   Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

   2.

   0–3

   díjmentes

   3.

   3–4

   200 000 forint

   4.

   4–5

   400 000 forint

   5.

   5–6

   600 000 forint

   6.

   6–7

   800 000 forint

   7.

   7–8

   1 000 000 forint

   8.

   8–9

   1 200 000 forint

   9.

   9–10

   1 400 000 forint

  • A fenti táblázat kikerült az Építési törvényből, tehát jelenleg (2018.06.10.) NEM KELL IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAT FIZETNI!
 13. Ha megvan a hatósági bizonyítvány máris beköltözhetünk a házunkba!


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT ÉRDEKLŐDJÖN E-MAILBEN ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

VAGY TELEFONON (+36-30-213-4103)

 

Módosítás dátuma: 2023. január 17. kedd, 14:37
 
ÉTDR ügyintézés PDF Nyomtatás E-mail

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer (röviden: ÉTDR) a kérelmek beadására, digitális tervdokumentációk feltöltésére és elektronikus ügykezelésre szolgál.

Használata igényel némi gyakorlatot (és ügyfélkaput), ezért sok építtető inkább meghatalmazott személyen keresztül veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

A meghatalmazott személy többnyire a tervező szokott lenni, de bizonyos esetekben szükség van egy harmadik személy (meghatalmazott) segítségére.

 

Tájékoztató árak:

 • ÉTDR ügyintézés (komplett tervdokumentáció feltöltése, kérelem benyújtása, eljárási díj elektronikus befizetése, hiánypótlás nélkül): 8000 Ft/kérelem (NEM tartalmazza az eljárási díjat)


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT ÉRDEKLŐDJÖN E-MAILBEN ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

VAGY TELEFONON (+36-30-213-4103)

 

Módosítás dátuma: 2023. január 17. kedd, 14:37
 


Támogatja a Joomla!. Designed by: ThemZa themes ntc hosting Valid XHTML and CSS.